هم اکنون مشکل باز شبکه وجود ندارد

هم اکنون مشکل زمان بندی شده شبکه وجود ندارد